"

Pozostatky supernov


Sh2-240
M1
Sh2-103
www.teleskopy-astro.sk